BGA PROSJEKT

«Alt henger sammen med alt» – Bjørn Gunnar Aase – Daglig leder i BGA Prosjekt AS

BGA PROSJEKT – RÅDGIVNING INNENFOR BYGG, ANLEGG OG EIENDOM 

Prosjekttjenester

Våre tjenester omfatter alle stadier av tradisjonelle prosjekter, fra tidligfase i enkeltprosjekt til etablering og forvaltning av prosjektportefølje. Dette kan være utviklingsprosjekter, eiendomsprosjekter, anleggsprosjekter. I investeringsprosjekter vil vi kunne bistå med analyse og strategi for prosjektet. Vi kan jobbe operativt i prosjektene, og vi kan jobbe strategisk med oppgavene. Ofte skjer dette parallelt. Det gjelder å håndtere mulighetene og utfordringene i prosjektene.
Vi gjennomfører også prosjekter som er av mer strategisk karakter. Eksempler på dette er analyse av nytt forretningsområde, utvikling av ny organisasjonsplan, utvikling av ny prosjektmodell. Disse tjenestene henger tett sammen med virksomhetsutvikling. Tiltakene som fremkommer i det arbeidet organiseres best som prosjekter.

Virksomhetsutvikling

Man må vite hvor man er, vite hvor man skal, og hvordan man skal komme til målet. Basis for all utvikling er definering av mål for selskapet og en analyse av status i dag. Uten en omforent status blir det vanskelig å bli enige om hvilke tiltak som skal gjøres, og å få alle ansatte til å få eierskap til prosessene. Etter analysen utarbeides en prioritert liste over tiltak og rekkefølgen av disse. Man kan ikke gjøre alt. Det viktigste er å ha en god plan, og å komme riktig i gang. Her må det settes av tilstrekkelig med ressurser på riktig nivå i bedriften, og det må settes opp oppnåelige og konkrete planer for gjennomføringen av dette.

Eierstyring

Eierstyring og selskapsledelse skal legge grunnlaget for langsiktig verdiskaping til beste for aksjonærer, ansatte og samfunnet for øvrig. Eierne skal gi retningslinjer som klargjør rolledelingen mellom eierne, styret og ledelsen i selskapet. Styret er ansvarlige for at selskapet etablerer god internkontroll og systemer for risikostyring som er hensiktsmessig gitt virksomhetens art og omfang (inkludert selskapets verdigrunnlag og etiske retningslinjer). Vi kan støtte eierne med å etablere rutiner og systemer, og vi kan bistå i implementering og oppfølging av dette. Dette skal ivaretas i virksomhetens ledelsessystem.

Lederstøtte

Ledere på alle nivåer i organisasjonen har tidvis behov for bistand i hverdagen. Dette kan være både av kapasitetshensyn og av kompetansehensyn. Det kan være saker hvor det er nyttig å diskutere med en ekstern og uavhengig partner får det presenteres internt. Det kan være en driftssjef som har behov for bistand i forbindelse med organisasjonsendringer, eller at prosjektlederen har utfordringer med selve driften av prosjektet. Vi kan hjelpe både operativt med utførelse, og vi kan bistå strategisk med utvikling.

Støttefunksjon for ledere på flere nivåer i organisasjonen.

 

Daglig leder (systemer, rutiner, organisering, finansiering, rapportering, strategiarbeid)

Driftsleder/driftssjef (prosjektmodell, kompetansematrise, kontraktsstrategi, gjennomføringsmodell, prosjektorganisering etc.)

Kvalitetsleder (systemkontroll, systemrevisjoner, «vask» av systemer»)

Prosjektsjef (porteføljestyring, kontraktsstrategi, tilbudsstrategi, kalkylerutiner.)

Prosjektleder (bemanning, prosjektorganisering, kontraktsinngåelse, tilbudsevalueringer.)

BGA Prosjekt AS eies av BGA Holding as, og har siden 2006 levert rådgivning og prosjekttjenester innenfor bygg, anlegg og eiendom. Vi holder til sentralt i Larvik sentrum, og leverer våre tjenester over hele Norge.

Siden starten har midlertidig ledelse inngått som en del av virksomheten. I januar 2017 ble interimledelse som tjeneste skilt ut som forretningsområde i et eget selskap, Interimpartner as. Selskapene vil samarbeide tett fremover.

Samarbeid er viktig for oss. Dette gjelder med kunder, og det gjelder i forbindelse med våre leveranser. I alle år har vi jobbet med gode samarbeidspartnere. Noen har vi samarbeidet med i over 10 år. Sammen med partnere er vi i stand til å kunne gjennomføre også større oppdrag.

Alt henger sammen med alt, sa Gro Harlem Brundtland. Vi er enige i det. Det er viktig for oss å ha en helhetlig tilnærming i alle oppdrag. Som kunde får du med hele vår erfaring og kompetanse i ditt oppdrag. Vi har med det store bildet for kundene i gjennomføringen av oppdraget.

Våre tjenester omfatter, økonomi, drift og organisasjon. Vi kan bistå ved enkeltprosjekter og vi kan bistå over tid i arbeidet med utviklingen av din virksomhet. Vi har også erfaring med å inngå i vår partners leveranser til sine kunder.

Besøksadresse: Jegersborggt. 9, 3257 Larvik
E-post: aase@bgaprosjekt.no
Kontaktperson: Bjørn Gunnar Aase
Mobil: 913 09 988